Offisielle Docker-bilete

Castopod plasserer 3 Docker-bilete på Docker Hub som del av den automatiserte byggjeprosessen:

I tillegg krev Castopod ein MySQL-kompatibel database. Du kan leggja til ein Redis-database for å handtera mellomlagring.

Støtta merkelappar

 • develop [unstable], det nyaste utviklingsbygget
 • beta [stable], det nyaste betaversjon-bygget
 • latest [stable], det nyaste versjonsbygget
 • 1.x.x [stable], bygg av ein spesivikk versjon (sidan 1.0.0)

Døme på bruk

 1. Installer docker og docker-compose

 2. Lag ei docker-compose.yml-fil som inneheld dette:

  version: "3.7"
  
  services:
   app:
    image: castopod/castopod:latest
    container_name: "castopod-app"
    volumes:
     - castopod-media:/var/www/castopod/public/media
    environment:
     MYSQL_DATABASE: castopod
     MYSQL_USER: castopod
     MYSQL_PASSWORD: changeme
     CP_BASEURL: "https://castopod.example.com"
     CP_ANALYTICS_SALT: changeme
     CP_CACHE_HANDLER: redis
     CP_REDIS_HOST: redis
    networks:
     - castopod-app
     - castopod-db
    ports:
     - 8000:8000
    restart: unless-stopped
  
   mariadb:
    image: mariadb:10.5
    container_name: "castopod-mariadb"
    networks:
     - castopod-db
    volumes:
     - castopod-db:/var/lib/mysql
    environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: changeme
     MYSQL_DATABASE: castopod
     MYSQL_USER: castopod
     MYSQL_PASSWORD: changeme
    restart: unless-stopped
  
   redis:
    image: redis:7.0-alpine
    container_name: "castopod-redis"
    volumes:
     - castopod-cache:/data
    networks:
     - castopod-app
  
  volumes:
   castopod-media:
   castopod-db:
   castopod-cache:
  
  networks:
   castopod-app:
   castopod-db:
  

  Du må tilpassa nokre av variablane til din bruk (td. CP_BASEURL, MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_PASSWORD og CP_ANALYTICS_SALT).

 3. Set opp ein revers-mellomlagertenar for TLS (SSL/HTTPS)

  Du treng TLS for at ActivityPub skal verka. Dette kan du lett handtera med ein revers-mellomtenar, til dømes Caddy:

  #castopod
  castopod.eksempel.com {
    reverse_proxy localhost:8000
  }
  
 4. Køyr docker-compose up -d, vent på at han skal starta og gå til https://castopod.eksempel.com/cp-install for å gjera ferdig Castopod-oppsettet!

 5. Då er du klar og kan starta å podkasta! 🎙️🚀

Systemvariablar

 • castopod/castopod og castopod/app

  VariabelnamnType (standard)Standardval
  CP_BASEURLstrengudefinert
  CP_MEDIA_BASEURL?strengCP_BASEURL
  CP_ADMIN_GATEWAY?streng"cp-admin"
  CP_AUTH_GATEWAY?streng"cp-auth"
  CP_ANALYTICS_SALTstrengudefinert
  CP_DATABASE_HOSTNAME?streng"mariadb"
  CP_DATABASE_NAME?strengMYSQL_DATABASE
  CP_DATABASE_USERNAME?strengMYSQL_USER
  CP_DATABASE_PASSWORD?strengMYSQL_PASSORD
  CP_DATABASE_PREFIX?streng"cp_"
  CP_CACHE_HANDLER["file" eller "redis"]"file"
  CP_REDIS_HOST?streng"localhost"
  CP_REDIS_PASSORD?strengtom
  CP_REDIS_PORT?tal6379
  CP_REDIS_DATABASE?tal0
  CP_EMAIL_SMTP_HOST?strengudefinert
  CP_EMAIL_FROM?strengudefinert
  CP_EMAIL_SMTP_USERNAME?streng"localhost"
  CP_EMAIL_SMTP_PASSWORD?strengnull
  CP_EMAIL_SMTP_PORT?tal25
  CP_EMAIL_SMTP_CRYPTO["tls" eller "ssl"]"tls"
  CP_ENABLE_2FA?boolskudefinert
  CP_MEDIA_FILE_MANAGER?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_ENDPOINT?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_KEY?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_SECRET?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_REGION?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_BUCKET?strengudefinert
  CP_MEDIA_S3_PROTOCOL?taludefinert
  CP_MEDIA_S3_PATH_STYLE_ENDPOINT?boolskudefinert
  CP_MEDIA_S3_KEY_PREFIX?strengudefinert
  CP_DISABLE_HTTPS?[0 eller 1]udefinert
  CP_MAX_BODY_SIZE?tal (med suffiks)512M
  CP_PHP_MEMORY_LIMIT?tal (med suffiks)512M
  CP_TIMEOUT?tal900
 • castopod/web-server

  VariabelnamnTypeStandardval
  CP_APP_HOSTNAME?streng"app"
  CP_MAX_BODY_SIZE?tal (med suffiks)512M
  CP_TIMEOUT?tal900